Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Рубина Травел ООД наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и ползвателите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на електронния магазин rubinatravel.com

Чл. 2. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Рубина Травел ООД чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет на адрес rubinatravel.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Клиентите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на „rubinatravel.com” в Интернет.

(4) Търговецът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стокитеII. ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
Чл.3. По смисъла на настоящите Общи условия:

а) «електронен магазин» означава уебсайт на уеб адрес rubinatravel.com;

б) «търговец» означава Рубина Травел ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201964651, със седалище и адрес на управление: . БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, ул. ГРИВИЦА, 8;

б) «стока» означава всеки от предлаганите артикули в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена;

в) «клиент» означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия. Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е навършил 18 години (за клиентите-физически лица). При съмнение относно пълнолетието на клиента-физическо лице, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати договора, като уведоми клиента за това;

г) «лични данни» - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД;

д) «наложен платеж» - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ;

е) «цена на стоката» – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка;

ж) «цена на доставката» – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Клиента, с включен данък върху добавената стойност;

з) «цена на поръчката» – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката;

и) «общи условия» - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, клиентът изрично и безусловно се съгалсява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на ...........................................;

й) «ЗЗП» – означава Закон за защита на потребителите;

к) «ЗЗЛД» – означава Закон за защита на личните данни;

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
Чл.4. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Клиентите, извършили регистрация на Уебсайта rubinatravel.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Клиентите, които не са извършили регистрация на уебсайта rubinatravel.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”).

Чл.5. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://rubinatravel.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.html  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Клиентите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Чл.6. За да може да поръчва стоки, Клиентът трябва предварително или по време на отправяне на поръчката да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата https://rubinatravel.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8
Чл.7. В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на Рубина Травел ООД." и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", Клиентът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Чл.8. С регистрирането си Клиентът получава достъп до всички предлагани от Рубина Травел ООД услуги. При попълване на формата за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, и другите изискуеми от електронната форма на Рубина Травел ООД данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

Чл.9. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, . Рубина Травел ООД има право да откаже регистрацията.

Чл.10. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, Рубина Травел ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. E-MAIL И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.
Чл.11. При регистрацията си Клиентът посочва e-mail адрес и парола. Чрез тях Клиентът получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва услугите на сайта.

Чл.12. Електронната поща или E-mail е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

Чл.13. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с e-mail адреса служи за достъп до определен потребителски профил.

Чл.14. Клиентът е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Рубина Травел ООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.

Чл.15. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта .rubinatravel.com, съдържаща информация за регистрирания Клиент, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на rubinatravel.com Чрез потребителския си профил Клиентът може да управлява разположено от него на сървър на Рубина Травел ООД потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и адреса за доставка.

Чл.16. Всеки Клиент може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Рубина Травел ООД може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.V. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ.
Чл.17. Търговецът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в електронния магазин rubinatravel.com стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при приемане и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Чл.18. Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на сайта на rubinatravel.com

Чл.19. Срещу предоставените от Търговеца Стоки, Клиентът заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Клиентът изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна на съответната сума, а именно продажна цена, ведно с транспортни разходи по доставката за избраните стоки.

Чл.20. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия.

Чл.21. Търговецът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Клиентите чрез публикуване на информация на Сайта. Търговецът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Клиента.

Чл.22. Договорът за продажба между Търговеца и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката и нейното заплащане/ направена от Клиента.
Чл.23. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Клиентите. Търговецът не носи отговорност, в случай че Клиентите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.VI. ЦЕНИ.
Чл.24. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

Чл.25. Клиентът се задължава да заплати обявената в момента на заявката цена.

Чл.26. Рубина Травел ООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси.

Чл.27. При подадена и потвърдена окончателна поръчка, договорената между Рубина Травел ООД и Клиента цена не може да бъде променяна.

Чл.28. Ако клиентът има допълнителни изисквания към екскурзията , то това са услуги, които се заплащат допълнително при предварително договаряне.

Чл.29. В случай, че клиентът за се нуждае от виза или застраховка за екскурзия извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати всички допълнителнио такси.

VII. ПОРЪЧКИ.
Чл.30. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите от електронния магазин стоки, Клиентът трябва да е попълнил вярно on-line информацията в електронния си профил, намираща се на Сайта. При попълване на електронните форми за контактна информация Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни изискуемите от електронните форми данни. Необходимите данни за физически лица са: Име, Фамилия, E-mail адрес, Адрес за доставка, Град, Пощенски код, Телефон, Парола. За юридически лица: гореизброените плюс ЕИК/БУЛСТАТ. Тези данни ще бъдат използвани от Търговеца единствено и само за извършване на доставка на поръчани стоки от страна на Клиента. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да променя въведената от него информация в регистрационната форма.

Чл.31. Електронният магазин rubinatravel.com приема Поръчки всеки делничен ден между 09:30 до 18:00ч. Клиентът има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка, Клиентът има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина на доставка, според предложените на Сайта възможности.

Чл.32. Рубина ТравелООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. Клиентите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Търговецът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага налични места, Търговецът уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката.

Чл.33.  За неналичните стоки екскурзии почивки, Рубина ТравелООД посочва срок на доставка различен от този по раздел IX “Доставка” от настоящите Общи условия, с който Клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от Рубина ТравелООД е ориентировъчен , а не фиксиран.

Чл.34. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични, Рубина ТравелООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.

Чл.35. (1) Клиентът дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Търговеца за целите, посочени в Общите условия. Клиентът се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация при извършване на Поръчка. Рубина ТравелООД може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация и извършване на Поръчка.

(2) В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка, Търговецът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента информация при извършване на Поръчка. Търговецът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Клиента.VIII. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.36. Плащането на цената се осъществява чрез банков превод или дебитна/кредитна карта през виртуален ПОС терминал, разположен на интерфейса на електронния магазин rubinatravel.com
Чл.37. При избран начин на плащане „Банков превод”, Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на . Рубина ТравелООД, посочена на сайта в момента на осъществяване на поръчката. В платежното нареждане се посочва като основание за плащане номера на поръчката, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

Чл.38. При избран начин на плащане „Плащане с карта”, Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.

Чл.39. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Рубина ТравелООД цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.IХ. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.
Чл.40. (1) На основание чл. 50 от ЗЗП Клиент, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, при следните условия:

Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира Рубина Травел ООД на следния имейл адрес: rubina.travel@gmail.com.com или тел.: 0878465848, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора. 
Възстановяването на суми се извършва в срок до 15 работни дни след анулацията по начина, по който са платени.
Възстановяването на суми по онлайн резервации става чрез нареждане на обратна операция по банков път в срок до 15 работни дни след анулацията.
За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

Чл.41. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.ХII. ОТГОВОРНОСТ.
Чл.42. Търговецът полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности Рубина Травел ООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорен за евентуални грешки или пропуски. Рубина Травел  ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта.